HISTORIEK

MEER UITLEG OVER ONS

De Kring Mars en Mercurius vzw werd gesticht in 1926 te Brussel door reserveofficieren en gewezen actieve officieren, allen oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog, die vooral werkzaam waren in het bedrijfsleven. Bij deze stichting was de Metropool reeds vertegenwoordigd in de "Conseil d'administration" en in het eminente "Comité de patronage".

Het scheppen, ontwikkelen en verstevigen van de onderlinge vriendschapsbanden en het uitdragen in de professionele en sociale omgeving, van de gevoelens van rechtschapenheid en wederzijdse achting, behoorden en behoren tot de bouwstenen van de Kring. De leden staan elkaar onderling bij, verstevigen de banden tussen leger en natie alsook met de economische en culturele wereld.

De reclassering van officieren die het leger hadden verlaten kwam lange tijd uitgebreid aan bod. Met als doel vooraanstaande personen, die de officiersopleiding niet hadden genoten, maar wel blijk gaven van rechtschapenheid en wederzijdse achting, toe te laten tot de Kring, werd besloten een beperkt aantal toegetreden leden te aanvaarden.

Een eerste banket werd gehouden met negen aanwezigen, doch zes jaar later telde de Kring al duizend leden. Al zeer vlug werden plaatselijke afdelingen gesticht en in 1930 werd de club ANTWERPEN opgericht door de eerste Voorzitter Charles SOMVILLE in de "Chapelle De Bourgogne" in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. Regelmatig vonden samenkomsten plaats en organiseerde men bezoeken en voordrachten.

In 1940 werden door de bezetting van ons land de activiteiten stopgezet. Verschillende leden namen deel aan de strijd tegen de bezetter en een aantal onder hen stierven op het slagveld.

Na de bevrijding, onder impuls van Baron Hubert COGELS, vergaderde de Raad van Bestuur opnieuw in de "Chapelle De Bourgogne" op 30 maart 1946 en aansluitend had de eerste naoorlogse algemene vergadering van onze club plaats op 3 mei 1946. De toenmalige wekelijkse samenkomsten vonden plaats op diverse locaties en de vooroorlogse activiteiten van de club werden hernomen.

Op 7 juni 1951 vierde de Kring Mars en Mercurius zijn 25-jarig bestaan en bekwam hij de titel "Koninklijke Kring Mars en Mercurius". De vereniging werd in audiëntie ontvangen door Z.K.H. Prins BOUDEWIJN die stelde: "Sinds een kwarteeuw heeft Uw groepering haar activiteiten uitgebreid door aan de zakenwereld een voorbeeld te geven van rechtschapenheid en eerlijkheid, in overeenstemming met de militaire traditie die haar leden heeft gevormd".

De club ANTWERPEN, vierde op 30 september en 1 oktober 1955 haar zilveren jubileum. Onder het voorzitterschap van Mathieu PIEGOLET werden de leden ontvangen op het stadhuis door Burgemeester Lode CRAEYBECKX. Nadien was er een herdenking voor de overleden vrienden aan het Monument der gesneuvelden. De dag nadien vond een banket plaats in "La Reserve" te Knokke.

In de jaren daarop hebben verschillende NATO-landen het voorbeeld gevolgd en een Kring Mars en Mercurius opgericht zoals o.a. Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Polen, Spanje en Zwitserland. Voor de coördinatie van de activiteiten werd een verbindingscommissie opgericht "CLIMM", later omgevormd tot Mars en Mercurius Europa.

In 1965 bereikte de club ANTWERPEN de middelbare leeftijd, wat onder leiding van Voorzitter Arthur DRALANS werd gevierd met een academische zitting, gevolgd door een galadiner "au champagne".

Onder het Voorzitterschap van Leo STEIGRAD werd in 1970 het 40-jarig bestaan gevierd met een galadiner en als gastspreker Minister van Staat Leo TINDEMANS.

Gelijktijdig met het 150-jarig bestaan van België vierde de club ANTWERPEN in 1980 haar gouden jubileum met een ontvangst op het stadhuis door Schepen HUYGHEBAERT en een galadiner met als voorzitter Jonkheer Emile BOONE.

De maandelijkse lunches werden georganiseerd in restaurant "Entr'Act" te Antwerpen, doch onder impuls van Voorzitter Karel BUYTAERT werd het actieterrein nadien verlegd naar de Garnizoensmess (later club Antigoon).

 

Het voorzitterschap van Antoine DE VOS kenmerkte zich door het aanhalen van de banden met de militaire overheden en door de deelname van delegaties aan de toenmalige bals van het Provinciecommando, het bal van het Militair Hospitaal en van diverse Artillerie-eenheden in de Provincie Antwerpen. Tevens vond een zeer gewaardeerde studiedag plaats met betrekking tot de operatie "Market Garden" en werden schietoefeningen met de Nederlandse Kring gehouden.

Uit de periode van het voorzitterschap van Hugo MADOU herinneren wij ons de organisatie van een Nationale havendag in 1988, de debatavond in de periode van de Koude Oorlog met diverse vooraanstaande sprekers uit België en de Sovjet Unie. Ook het 60-jarig bestaan van de club werd, onder zijn leiding, gevierd met een bezoek aan het Provinciehuis en een galadiner in het Switel hotel.

In 1993, onder voorzitterschap van Gust VAN der STEEN, werden in het teken van "Antwerpen Culturele Hoofdstad van Europa" twee nationale dagen georganiseerd, die op veel bijval konden rekenen vanuit alle andere clubs.

Voorzitter François JANSSENS werd geconfronteerd met de opschorting van de legerdienst, die een grote rekruteringsbasis voor onze club deed wegvallen. Hij legde vooral de nadruk op de vriendschap en de sociale banden tussen de leden. Wij herinneren ons uit zijn periode de "Ladies Nights" en de spreekbeurten door Baron Leo DELWAIDE over de haven van ANTWERPEN en door Schepen WELLENS.

Onder de voorzitterschap van Jos VOET organiseerde de club ANTWERPEN een eigen concert in de CAROLUS BOROMEUSKERK. Hij ijverde voor een actieve deelname van onze leden aan de activiteiten die door de andere clubs werden georganiseerd.

Jozef FLEERAKKERS, die de fakkel overnam, was de bezieler van de deelname aan de toenmalige concerten van de Medische dienst en aan het concert van het Provinciecommando. Onder zijn impuls we-den de actieve officieren toegelaten als effectieve leden van de Kring. Het 70-jarig bestaan van de club werd onder zijn voorzitterschap gevierd.

Voorzitter Leo MICHIELS richtte zijn pijlen op het "Mercurius gebeuren" en diende, gezien de sluiting van de club Antigoon, te zoeken naar een nieuw onderkomen voor onze maandelijkse lunches, dat werd gevonden in de kwartiermess van het 11de Geniebataljon. Gemeenschappelijke nieuwjaarsrecepties met KKROA en EAVB zagen het daglicht. Club ANTWERPEN vierde toen haar 75-jarig bestaan.

Onder het voorzitterschap van Eddy DE BOCK worden bovenstaande initiatieven verder uitgebouwd en prachtige gala avonden georganiseerd. De korpsmaaltijden van onze club blijven een voltreffer. De militaire bezoeken volgen elkaar op en diverse sprekers verzorgen voordrachten tijdens de lunches en op speciale avonden. De banden met de andere clubs worden stevig aangehaald. Het 80-jarig bestaan van de club ANTWERPEN wordt met een gevarieerd jaarprogramma uitgebreid gevierd.